ดิน

 

เทคนิคการปลูกพืชใน +ดินลูกรัง+ ให้งาม

ดินลูกรัง เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช เนื่องจากมีปริมาณหน้าดินน้อย มีธาตุอาหารต่ำดังนั้นการปลูกพืชในดินลูกรังจึงเป็นได้ยาก นอกจากเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช...

อ่านเพิ่มเติม
ตัวอย่าง การฟื้นฟูพื้นที่ดินเปรี้ยว ตามพระราชกระแสรับสั่ง ร.9

ดินเปรี้ยว หรือดินกรด (Acid soil) หมายถึง ดินที่มีค่า pH วัดได้ต่ำกว่า 7.0 ดังนั้น ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soil) จึงเป็นดินเปรี้ยวหรือดินกรดชนิดหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม